Polityka prywatności

Polityka pryatności

Polityka prywatności
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Diamatec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 27/42, 20-051 Lublin zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 576467, NIP 7123300364 („Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres biuro@diamatec.com.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2. dostępu do danych osobowych;
3. prawo żądania ich sprostowania,
4. usunięcia;
5. ograniczenia przetwarzania;
6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt – telefoniczny: 502327749; – e-mailowy biuro@diamatec.com.pl; lub – pisemny na adres Diamatec Sp. z O.O. ul. Puławska 27/42, 20-051 Lublin.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
1. przedstawienie oferty na wykonanie narzędzi, usługi ostrzenia/regeneracji narzędzi, promocji cenowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażone przez Państwa zgoda
2. w celu zawarcia i wykonania umów na ostrzenie narzędzi - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażone przez Państwa zgoda na zapotrzebowanie na w/w usługi;
3. wystawienie faktur za zamówione usługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażone przez Państwa zgoda na wykonanie w/w usług;
4. wysyłka naostrzonych narzędzi na adres Klienta – podstawą prawnąjest wyrażenie zapotrzebowania na w/w usługę;
5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
6. wypełniania innych obowiązków prawnych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1. w zakresie umów dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy.
2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
3. w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, BiK, spółkom świadczącym usługi księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa w trakcie wizyty w Państwa Firmie, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie oraz pisemnie. Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych